Kategorie

Informacje

Szybki kontakt

Anna Maria Wo?niak
Email: kontakt@galeria-amw.pl
Tel.:
  • 797350922

Szczegóły

Reklama

www.SoulTrace.pl - serwisy internetowe

Strony internetowe: 699zł
Systemy CMS: 1599zł
Pozycjonowanie: -20%

Nasze projekty posiadają duszę !

Obraz - SPOTKANIA Z KULTURAMI ?WIATA

Obraz - SPOTKANIA Z KULTURAMI ?WIATA
Płótno:brak
Farba:brak
Wymiar:brak

"Spotkania z Kulturami ?wiata” - projekt autorski D’Arii Galickiej i Anny Marii Wo?niak Galeria AMW.

Cykl „Spotka?...” ma na celu zaprezentowanie i rozpropagowanie ró?nych aspektów kultury danego narodu/regionu - od muzyki, po literatur?, z uwzgl?dnieniem sztuk wizualnych.

Chcemy u?wiadomi? mieszka?com Lublina istnienie Regionów Partnerskich i Miast Partnerskich Lublina poprzez integracj? i ?ywy kontakt z ich dziedzictwem, umacniaj?c równocze?nie obraz wielokulturowo?ci naszego miasta.

Chcemy równie? promowa? lokalne podmioty (osoby, zespo?y, grupy, stowarzyszenia, itp.) zajmuj?ce si? dan? kultur?, b?d? jakim? tej kultury aspektem (np. muzyk?).

Organizatorzy:

Anna MAria Wo?niak Galeria AMW

D'Aria Galicka

Wojewódzki O?rodek Kultury w Lublinie

Wst?p wolny!

W 2014 r zorganizowali?my nast?puj?ce Spotkania:

26 04 2014 r. Spotkania z Kulturami ?wiata-Ukraina

W programie by?y m.in. opowie?ci o ikonach pani Krystyny Zlot, o wyprawach na Ukrain? z pokazem slajdów, prezentacja Zwi?zku Kozaków w Polsce (СОЮЗ КАЗАКОВ В ПОЛЬШЕ), warsztat lalek  motanek Joanny Belzyt, ludowe pie?ni i piosenki w wykonaniu Mariusza Wo?kowicza i Piotra Michalskiego z Kapeli Drewutnia oraz warsztat taneczny prowadzony przez Ew? Rydzewsk?.

Kolejne spotkania w 2014 r. zorganizowali?my dzi?ki wsparciu finansowemu "Lubelskie. Smakuj ?ycie" (Urz?d Marsza?kowski w Lublinie).

29 06 2014.

Spotkanie z Kulturami ?wiata-ORIENT

http://www.wok.lublin.pl/index.php?item=spotkania-z-kulturami-swiata

28 09 2014 r.

Spotkania z Kulturami ?wiata-W?gry

26 10 2014 r.

Spotkania z Kulturami ?wiata-Kultura ?ydowska

30 11 2014 r.

Spotkania z Kulturami ?wiata-Francja

10 i 11 01 2015 r.

Spotkania z Kulturami ?wiata Ameryka P?d. i ?rodkowa

29 03 2015 r. od godz. 14:00-21:00 zapraszamy na:

Spotkania z Kulturami ?wiata-Japonia

Projekt i wykonanie 2009 www.SoulTrace.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PR